Round 1

Player 1 Player2 PointsA� Winner
Vallabaneni Preetam BYE 6-0 PREETAM
vENKATESH PRANAV REDDY 6-3 PRANAV
S.VEAHITH A.ROHAN REDDYA� 6-0 S.VEAHITH
P.SURYA AAKASH SRI SAI CHAITANYA 6-2 P.SURYA AAKASH
A�MYNENI MANVEER GATTA DEEPAK A� MYNENI MANVEER
A�BYEA� GANESH SRI NANDAN A� GANESH SRI NANDAN
A�RAVI TEJA BYE A� RAVI TEJA
CHANUSH RAKESHA� 6-1 CHANUSH
K MOHAN KRISHNA CH ISHAAN 6-0 CH. ISHAAN